14 març de 2014

LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educacio (LEC)

Criteris d'organització pedagògica dels centres per a l'atenció dels alumnes amb necessitats educatives específiques:

Article 81
 • L'atenció educativa de tots els alumnes es regeix pel principi d'escola inclusiva.
 • Els projectes educatius dels centres han de considerar els elements curriculars, metodològics i organitzatius per a la participació de tots els alumnes en els entorns escolars ordinaris, independentment de llurs condicions i capacitats.

  QUÈ SÓN
  • Les USEE són uns recursos organitzatius d’atenció als alumnes que presenten NEE susceptibles de ser escolaritzats en centres específics amb la finalitat d’afavorir la seva integració en l’entorn ordinari.
  • Els alumnes, si les seves condicions ho permeten, hauran de participar en les activitats programades amb caràcter general per a tots els alumnes del centre.
  • Convé que destinin part del temps a compartir activitats amb el seu grup classe de referència, en activitats prèviament definides i amb agrupaments segons necessitats i possibilitats d’atenció.
  • L’adscripció d’aquests alumnes es farà a un dels grups ordinaris en funció dels criteris educatius que s’apliquin, sigui el nivell d’aprenentatge assolit, sigui el conjunt de necessitats educatives a satisfer i en menor mesura, la seva edat cronològica.
  • Per la singularitat del seu procés d’aprenentatge s’hauran de preveure adaptacions  i els corresponents Programes Individualitzats que hauran de ser compartits per totes les persones que tinguin assignada l’educació d’aquests alumnes.
  • Es proposa la figura del cotutor, el del tutor del grup classe i el  docent de la USEE, que concretarà amb la col·laboració de l’EAP  l’atenció d’aquests alumnes en el marc de la CAD.
  • L’avaluació d’aquests alumnes es farà a partir de la informació de les àrees aportada a les Comissions d’Avaluació per part dels professionals que hi han intervingut directament, dels programes Individualitzats i de l’evolució dels aprenentatges.

  TIPOLOGIA D'ALUMNAT

  Com a principi general serien alumnes que s’escolaritzarien en les USEE dels centres ordinaris públics o privats concertats els que presenten necessitats educatives especias derivades de discapacitats físiques o psíquiques com:
  • Retard mental mitjà.
  • Trastorns de comportament, conductuals o caracterials d’origen orgànic.
  • TGD (Trastorns Generals del Desenvolupament i de la Conducta), degudament informats i orientats.
  • Dèficits sensorials no associats a altres dèficits greus.
  • Trastorns motrius semidepenents associats a altres dèficits.
  • Trastorn de Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat greu.
  L'Equip d'Assessorament Psicopedagògic (EAP) ha d'elaborar el dictamen d'escolarització.


  HORES D'ASSISTÈNCIA  La finalitat és compartir en un entorn ordinari i en el marc de l’escola inclusiva part del currículum comú a tots els alumnes, una part del seu temps el passaran amb els companys del grup classe al que estiguin assignats.
  Per garantir la integració, i amb caràcter general, seria recomanable que almenys un terç del temps escolar el dediquessin a les activitats amb el seu grup classe (Segons directrius de l’abril del 2007) fins a un 50% del seu temps ajustant aquest temps a la singularitat dels alumnes i a la del centre on s’escolaritzen.


  MODALITATS D'INTERVENCIÓ  L’atenció de l’alumnat USEE es pot portar a terme de la següent manera:
  • A la Unitat de Suport a l’Educació Especial a temps total (no recomanable).
  • l’aula ordinària compartint amb la USEE (amb percentatges equivalents).
  • En fórmules organitzatives més flexibles sense perdre de vista les activitats generals per a tots els alumnes del centre.


  NIVELL D'INTERVENCIÓ  Itineraris educatius

  Famílies professionals

  10 març de 2014

  Senyals d'alarma en la pubertat i l'adolescència


   protocol
  1. Abús de substàncies tòxiques
  2. Trastorns del comportament alimentari
  3. Trastorns afectius
  4. Trastorns d'ansietat
  5. Trastorns de la conducta
  6. Trastorns psicòtics


  1. ABÚS DE SUBSTÀNCIES TÒXIQUES
  • Pèrdua de pes
  • Fatiga crònica
  • Tos crònica, congestió respiratòria i ulls vermells
  • Deteriorament de la higiene personal
  • Constipació
  • Apatia i malestar generals
  • Deteriorament de la memòria, l'atenció i la concentració
  • Canvis molt freqüents d'humor (eufòria-tristesa)
  • Autoestima baixa, culpabilitat, automeynspreu

  2. TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
       (anorèxia i bulímia nerviosa)
  • Pèrdua de pes i restricció alimentària greu.
  • Vòmits postprandials reiterats
  • Molèsties gàstriques i constipació
  • Irritabilitat, tristesa, susceptibilitat.
  • Retraïment social progressiu
  • Amenorrea
  • Alteracions electrolítiques (sodi, potassi, clor, etcètera).
  • Increment compulsiu de l'activitat física

  3. TRASTORNS AFECTIUS (distímia, depressió i mania)

  • Mal humor,  irritabilitat, agressivitat, tristesa, pessimisme, apatia, avorriment
  • Reducció d'activitat i d'interessos
  • Descens del rendiment acadèmic
  • Menyspreu personal, culpabilització, menys-vàlua
  • Idees de mort i/o de suïcidi
  • Queixes somàtiques (debilitat, mal de cap, mareig, molèsties gàstriques, mal d'esquena, mal d'estómac, vòmits freqüents, dolor toràcic, palpitacions, visió borrosa, dificultat per respirar, ...)
  • Insomni o somnolència
  • Pèrdua de gana i aprimament
  • Eufòria, loquacitat i descontrol general excessius

  4. TRASTORNS PER ANSIETAT
  • Pors excessives i injustificades
  • Rebuig a situacions no familiars i vinculació familiar excessiva
  • Resistència a les relaciones socials
  • Queixes somàtiques (debilitat, mal de cap, mareig, vòmits freqüents, dolor toràcic, palpitacions, visió borrosa, dificultat per respirar, ...)
  • Perfeccionisme, preocupació excessiva per rendiments, avaluacions, resultats, etc.
  • Preocupació excessiva per neteja, ordre, simetria, malalties, infeccions, ...
  • Comprovacions innecessàries i rituals absurds
  • Trastorns conversius (símptomes que suggereixen o imiten una malaltia mèdica)

  5. TRASTORNS DE LA CONDUCTA
  • Desobediència sistemàtica
  • Absentisme escolar freqüent
  • Agressions físiques freqüents
  • Robatoris
  • Mentides freqüents
  • Conductes sexuals inadequades
  • Crueltat amb els animals
  • Consum de tòxics

  6. TRASTORNS PSICÒTICS
  • Retraïment, passivitat i introversió excessives
  • Falta d'amics íntims, evitació d'activitats de grup o d'equip, queixes somàtiques
  • Deteriorament del funcionament acadèmic, social, familiar i personal
  • Interès absorbent per qüestions abstractes, filosòfiques, polítiques, religioses, etc.
  • Comportament extravagants
  • Manifestacions afectives anormals
  • Discurs verbal estrany, inusual idees estranyes
  • Deliris i al·lucinacions


  FONT CONSULTADA: Protocol de salut mental infantil i juvenil. Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Servei Català de la Salut.

  5 març de 2014

  Orientació acadèmica i professional

            L'orientació acadèmica i professional forma part de l'acció educativa orientadora i té la finalitat de concretar al final de l'etapa educativa la presa de decisions de l'alumnat. El Document Orientador de cada alumne ha d'incloure també la presa de decisions de cada alumne del centre.